Disclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via de websites van Stichting Alpha Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32085192, (hierna: Alpha Nederland) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Alpha Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet (Algemene Verordening Persoonsgegevens) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst aan jou vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites.

Gebruik van persoonsgegevens

Alpha Nederland houdt een donateurs- en cursusadministratie bij, waarin ook de persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus hebben geregistreerd via registratie.alphanederland.org, zich hebben opgegeven voor een (trainings)evenement, bij een van onze activiteiten betrokken zijn, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of het magazine Alpha Life, materialen hebben besteld via alphabookshop.kameel.nl en gebruik hebben gemaakt van het contactformulier, maar geen donateur zijn.

Bij het gebruik van onze websites of bij het registeren van een cursus, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Verder bieden de websites de mogelijkheid om vragen te stellen of (gratis) materialen te bestellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw (aan)vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels workshops, lokale trainingen, machtigingskaarten en/of andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en waarbij je gegevens hebt achtergelaten.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan een evenement, het aanmaken van een account, inschrijven voor een nieuwsbrief en het invullen van een contactformulier):

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • IBAN-nummer
 • betaalgegevens
 • IP-adres
 • online surf- en klikgedrag (cookies)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verzenden van onze nieuwsbrief, magazine Alpha Life en/of post;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • contact met je opnemen per telefoon of e-mail om, indien dit nodig is, onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om jou te vragen om financiële ondersteuning daarvan;
 • uitvoeren van analyses aan de hand van specifieke gegevens ten behoeve van het werk en doel van Alpha Nederland
 • het afhandelen van jouw betaling;
 • om goederen of diensten bij je af te leveren;
 • uitvoering te geven aan de donatieovereenkomst, zowel online als offline;
 • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

Cursusregistratie; cursus vermelden op de website

Bij het aanmaken van een cursus op registratie.alphanederland.org is er de mogelijkheid jouw cursus openbaar te maken zodat deze zichtbaar is voor een groter publiek.
Dit wordt dan zichtbaar op de websites:

 • alpha-cursus.nl/vind-een-cursus – voor alle Alpha-gerelateerde cursussen
 • alphayouth.nl/vind-een-cursus – voor alle Alpha Youth’s
 • marriagecourse.nl/vind-een-cursus – voor Marriage Courses
 • premarriagecourse.nl/vind-een-cursus – voor Premarriage Courses
 • parentingcourse.nl/children/vind-een-cursus – voor Parenting Children Courses
 • parentingcourse.nl/teenagers/vind-een-cursus – voor Parenting Teenagers Courses

De door jou ingevulde contact- en social media gegevens zullen tot zes weken na verstrijken van de startdatum zichtbaar zijn wanneer men zoekt naar een cursus.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alphanederland.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alpha Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alpha Nederland) tussen zit.

Bewaartermijn

Alpha Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • website: registratie.alphanederland.org
  • Gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld zolang je jouw account niet hebt verwijderd.
 • in de overige gevallen, bewaren we jouw gegevens maximaal drie jaar;
 • soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden;
 • toegestuurde identificatie ten behoeve van “gegevens inzien, aanpassen of verwijderen” worden direct verwijderd na behandeling van je verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alpha Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die jouw bestelling afleveren, zoals PostNL, of technische partners die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan, je betaling/donatie te verwerken of onze website onderhouden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alpha Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Op onze websites worden gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Alpha Nederland plaatst.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alpha Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alphanederland.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen uiterlijk vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Alpha Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie bevoegd voor zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@alphanederland.org.

Autoriteit Persoonsgegevens

Alpha Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Alpha Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen, klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Alpha Nederland
Hoofdstraat 51a
3971 KB  Driebergen

T 0343 – 74 50 70
info@alphanederland.org

Disclaimer

De content op deze website wordt je aangeboden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag het dus niet kopiëren, reproduceren, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de toestemming van Alpha Nederland.