Update Alpha Israël

Waar kun je voor bidden?

We zien en horen allemaal het nieuws van de vreselijke gebeurtenissen in Israël en de oorlog die daar gevoerd wordt. Karen Sagström, coördinator van Alpha Israël, heeft een aantal gebedspunten op een rij gezet waar we voor kunnen bidden.

Waar kun je voor bidden?

Bid voor bescherming en vrede voor alle mensen die gegijzeld of gevangengenomen zijn.

Bid voor Gods genade en troost voor alle families die rouwen en getraumatiseerd zijn.  

Bid speciaal voor de vele kinderen die slachtoffer zijn van deze vreselijke gebeurtenissen. Ze zijn bang, hebben honger en velen hebben hun huis verloren en geen veilige schuilplaats meer.

Bid dat levens gespaard blijven en dat haat geen ruimte krijgt. 

Bid dat God tot mensen spreekt en zich aan hen openbaart als de levende God. 

Bid voor Joden en Arabieren, dat ze hun hoop zullen vinden in Jezus Christus; Hij is de Vredevorst.

Bid dat oprechte vergeving de plek in mag nemen van langdurige haat en bitterheid.

Bid dat God zich zal openbaren aan de Hamas-strijders en dat ze gegrepen en veranderd zullen worden door Gods liefde en genade.

Bid voor vier nieuwe Alpha’s die op dit moment starten in Israël: bid dat deelnemers deze Alpha’s weten te vinden in deze tijd waarin veel mensen zoeken naar houvast.

Bid Psalm 145

‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.

Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd.

Gul is uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.

Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.

Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem eren,
Hij hoort hun klacht en komt te hulp.

De HEER waakt over wie Hem liefhebben,
maar goddelozen vaagt Hij weg.’

Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.

Psalm 145 vers 13 tot 21 (NBV21)